Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Veelgestelde vragen over topsalarissen bij publieke omroep

Medianieuws

De NPO weet dat veel kijkers en luisteraars nog steeds geen vertrouwen hebben in de salarissen die medewerkers bij de publieke omroepverenigingen verdienen. Om vragen te vookomen wil de NPO daar iets aan doen. Daarom geven de publieke omroepen al antwoorden op vragen die nog kunnen komen.

Veelgestelde vragen over topsalarissen bij publieke omroep Volgens de Telegraaf is het best betaalde gezicht van Hilversum nog steeds Matthijs van Nieuwkerk (Bnn-Vara) met 580.000; net zoveel als in 2015.

Giel Beelen (Bnn-Vara) zakte van €440.410 (2015) naar €380.000 (2016). Deze 440.410 werd in 2015 aangevuld met een ’extratje’ van €125.000 voor promotiewerkzaamheden.

Gerard Ekdom, Paul de Leeuw en Antoinette Hertsenberg (AvroTros) ook op de lijst van grootverdieners. Bij de publieke omroep zaten in 2016 in totaal 18 presentatoren boven die norm, tegen 21 in het jaar ervoor. De norm is in 2015 is verlaagd.

Publieke omroep beantwoordt 10 vragen
De publieke omroep meldt dat het toegestane aantal uitzonderingen van veel verdienende presentatoren is in 2016 verder gedaald van zes (2015) naar vijf. De norm in het kader van het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO) is acht. Het bedrag boven de BPPO-norm wordt door de omroepverenigingen zelf betaald, dus niet van belastinggeld. Het aantal meldingen in het kader van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) nam af van 21 in 2015 naar 18 in 2016.

1. Hoe hoog zijn de bedragen?
De BPPO-norm in 2016 bedroeg € 189.272 bruto ex pensioen (geen wijziging t.o.v. 2015). Met werkgeversdeel pensioenlasten komt dit neer op ongeveer € 201.000,-. Dit is hoger dan de WNT-norm 2016 van € 179.000.

2a. Welke presentatoren verdienden in 2016 boven de norm?
Wij noemen geen namen van presentatoren om hun privacy te beschermen. Het is verder aan de omroepen om vragen over de salarissen van hun presentatoren te beantwoorden.

3. Waarom maakt de NPO uitzonderingen voor bepaalde presentatoren, die meer dan de BPPO-norm mogen verdienen?
Uitzonderingen worden alleen verleend om speciaal talent voor de publieke omroep te behouden. Zij leveren een essentiële bijdrage aan een hoogwaardige kwalitatieve publieke omroep. In betreffende uitzonderingsgevallen heeft de NPO het noodzakelijk gevonden om mee te gaan in de marktwerking, waaraan ook presentatorensalarissen onderhevig zijn. De NPO vindt wel dat dit alleen geldt voor presentatoren met uitzonderlijke kwaliteiten. En het bedrag boven de norm moet uit de verenigingskas van de omroepen worden betaald.

4. Hoe zit het met presentatoren die via een BV werken voor de publieke omroep?
Ook de betalingen aan BV’s worden gereguleerd door het BPPO. Dus indien er met BV’s wordt gewerkt, dan gebeurt dat niet boven de BPPO-norm.

5. Hoe hoog is de WNT-norm?
De WNT-norm ging per 1 januari 2015 van € 230.000 naar € 178.000 en naar € 179.000 in 2016.

6. Waarom is de WNT- norm in 2015 verlaagd?
Dit past in het beleid van de regering om topsalarissen in de publieke en semipublieke sector gelijk te trekken met het salaris van een minister.

7. Hoe zit het met presentatoren die voor diverse omroepen werkzaam zijn?
In december 2016 heeft de NPO het besluit genomen haar eigen inhuurbeleid aan te passen zodat het niet kan voorkomen dat het honorarium van een aan een omroep verbonden presentator een geldend maximum overschrijdt, doordat hij of zij ook verbonden is aan de NPO

In het kader van een momenteel lopende herziening van de Code Goed Bestuur willen we dit omroepbreed invoeren. Dit wordt geregeld met de volgende bepaling:

2.12: Een mediaorganisatie zorgt ervoor dat een medewerker geen nevenfuncties verricht, direct of indirect, bij een lokale, regionale, dan wel landelijke media-instelling of de NPO, indien dit ertoe leidt dat zijn beloning daarmee boven de BPPO-norm uitstijgt.

Hetzelfde geldt voor medewerkers die met inachtneming van eerder gegeven toestemming van de raad van bestuur van de NPO reeds boven de norm worden beloond. De medewerker verklaart in de betrokken overeenkomst(en) dat hij de van toepassing zijnde BPPO-norm niet overschrijdt.

Aan deze bepaling kan uitvoering gegeven worden door in de met presentatoren overeen te komen contracten een artikel op te nemen inhoudende dat het aanvaarden van werkzaamheden voor andere omroepen uitsluitend tegen betaling is toegestaan indien het geldende BPPO maximum daarmee niet wordt overschreden.

 8. Zitten er topfunctionarissen van de NPO boven de WNT?
Ja. Bij de NPO ging het tot het vertrek van de voorzitter raad van Bestuur per 1 september 2016 om de twee leden van de Raad van Bestuur en met ingang van 1 september 2016 om de huidige voorzitter en de Directeur Televisie. Met ingang van 1 september 2016 is er een lid Raad van bestuur ad interim benoemd. Zijn bezoldiging is onder de maximale WNT-norm vastgesteld.

9. Gaat de NPO zijn beloningsbeleid aanpassen?
Met de huidige voorzitter van de NPO en de directeur Televisie is respectievelijk eind 2011 en medio 2014 een bezoldiging overeengekomen onder het niveau van de met ingang van 1 januari 2013 geldende WNT 1-norm. Wij zullen de salarissen van deze twee functionarissen uiteraard aan de WNT 2-norm aanpassen die in 2015 is ingegaan.

Dit gebeurt volgens een wettelijke overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat betrokkenen vier jaar hun huidige salaris krijgen doorbetaald en dat hun loon daarna in drie jaar wordt afgebouwd naar de WNT (2)-norm. Daarna volgt afbouw met telkens 33.33% van het verschil tussen bezoldiging ende maximale WNT-norm. Per 1 januari 2022 zal de bezoldiging van de NPO-bestuurders zijn afgebouwd tot een niveau onder de WNT-norm.

10. Het kabinet is voornemens om de WNT voor alle medewerkers in de (semi-)publieke sector te laten gelden (WNT 3). Wat vindt de NPO daarvan?
Normering van topinkomens is prima. Het is dan ook logisch dit niet te beperken tot alleen topfunctionarissen. In het huidige wetsvoorstel worden alleen luchtverkeersleiders en medisch specialisten uitgezonderd. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om uitzonderingen te maken voor bepaalde functies in het geval van bijzondere arbeidsmarktomstandigheden. Enkele van onze presentatoren behoren tot zo’n groep.

De NPO heeft al in een heel vroeg stadium op eigen initiatief de inkomens van presentatoren bij de publieke omroep genormeerd.

Hier wordt bij hoge uitzondering (met instemming destijds van de Staatssecretaris) van afgeweken waardoor met inzet van omroepverenigingsgeld (geen belastinggeld!) uitzonderlijk presentatietalent voor de publieke omroep kan worden ingezet of behouden. Die ruimte zou er moeten blijven. Speciaal talent mag speciaal beloond worden. Zij leveren een essentiële bijdrage aan een hoogwaardige kwalitatieve publieke omroep.

BPPO-meldingen door de jaren heen: 2009 (17) - 2010 (10) - 2011 (10) - 2012 (9) - 2013 (7) - 2014 (6) - 2015 (6) - 2016 (5). [Radio.NL]

Gerelateerde Artikelen